سوالاتی که باید بعنوان کسی که کانون خانواده را تشکیل داده اید بعنوان مشاوره خانواده از خود برپسید:

۱- آیا اعضای خانواده من از کنار من بودن لذت می برند؟

۲- چکارهایی هست که با انجام آنها محیطی صمیمیتر و گرمتر خواهم داشت؟

۳- آبا بقدر کافی از مشاوره خانواده بهره برده ام؟

۴- آبا همه چیز را در مورد خانواده خود می دانم؟

۵- آبا اعضاء خانواده من عدم رضایتشان را براحتی ابراز می کنند؟

۶- آیا رفتار من در خانواده ام صحیح درست و بجا و حتی در مواردی االگو ساز است؟

۷- بهترین مکان برای زندکی خانواده من کجاست؟

۸- آیا میزان درآمد مالی من در خانواده رضایت بخش است؟

۹- آیا لازم است سایر اعضاء خانواده ام شاغل باشند و یا ادامه تحصیل دهند؟

۱۰- آیا وقت کافی برای بودن با خانواده ام را دارم؟

منبع: تریبون آزاد